Användarvillkor

Här hittar du våra användarvillkor. Vi har delat upp dom i två delar: "Villkor för medlemsföretag" vilka gäller för anslutna medlemsföretag och "Villkor för användare av tjänsten" som gäller för arbetsgivare/uppdragsgivare som använder tjänstens söktjänster. Läs dom här:


 

Användarvillkor för bemannings- och rekryteringsföretag

(fr o m 2017-01-01)

 1. Tjänsteförmedlaren huntee.se
  Huntees tjänst finns på webbplatsen http://www.huntee.se och är en webbaserad tjänst som hjälper företag (”Uppdragsgivarna”) att hitta tjänsteföretag i form av rekryteringsbolag, bemanningsbolag och headhunting-bolag. Tjänsteföretagen benämns nedan som Huntees ”Medlemsföretag”.
 2. Krav på medlemsföretag
  Grundkrav för Medlemsföretag är att denne ska vara godkänd för F-skatt. Medlemsföretaget ska vara momsregistrerat. Medlemsföretaget ska inte ha några skulder hos Kronofogden. Medlemsföretaget förbinder sig därutöver att följa tillämpliga lagar och regler vid utförandet av tjänster för Uppdragsgivarna samt i övrigt utföra sina tjänster på ett fackmannamässigt sätt. Huntee kontrollerar löpande att Medlemsföretagen uppfyller Huntees grundläggande krav. Uppfyller inte Medlemsföretagen samtliga ovanstående grundkrav har Huntee rätt att omedelbart avbryta Medlemsföretagets rätt att svara på förfrågningar från Uppdragsgivarna. Som behörig att företräda Medlemsföretaget ger du ditt samtycke till att dina och Medlemsföretagets företagsuppgifter som registrerats på Huntee.se publiceras på Huntee.se. Medlemsföretaget godkänner även att uppgifter om eventuella användaromdömen samt kreditvärdighet publiceras på Huntee.se. Medlemsföretaget är vidare införstådd med att Uppdragsgivare, Huntee AB och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Medlemsföretaget via brev, telefon, e-post och SMS.
 3. Betalning
  Betalning ska ske i enlighet med vad som avtalats i Medlemsföretagsavtalet. Har inget avtalats ska betalning ske inom 30 dagar efter utsänd faktura. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Om betalning inte erläggs i rätt tid och Huntee skickar en påminnelse till Medlemsföretaget har Huntee rätt att ta ut ersättning för betalningspåminnelse. Moms tillkommer på alla priser.
 4. Uppförandekod
  Medlemsföretagen får under inga som helst omständigheter kontakta uppdragsgivarna direkt gällande pågående uppdragsförfrågan. Frångår man denna regel som medlemsföretag så har Huntee AB rätt att avbryta prenumerationen omedelbart. Eventuell innestående prenumeration återbetalas ej.
 5. Hävning av avtalet
  I de fall Medlemsföretaget på något sätt skulle missbruka eller missköta sina åtaganden i enlighet med detta avtal, t.ex. efter påminnelse inte erlägga betalning eller avtalad Avtalsavgift, har Huntee rätt att omedelbart häva detta avtal utan återbetalningsskyldighet gentemot Medlemsföretaget. I de fall anslutna Medlemsföretag företar handlingar ägnade att försämra Huntees tjänst, förstöra Huntees rennommé eller på annat sätt agera illojalt mot Huntee, har Huntee rätt att, förutom att häva detta avtal, erhålla från Medlemsföretaget ett skadestånd motsvarande fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan uppgår till.
 6. Force Majure
  Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet av väsentlig betydelse. Såsom befriande omständighet ska enligt detta avtal anses t.ex. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla befrielse enligt befriande ansvarsgrund ska part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom för att få åberopa omständigheten.
 7. Ansvarsbegränsning
  För det fall webbplatsen Huntee.se av någon anledning inte är i bruk eller går att använda fullt ut beroende på omständighet som t.ex. att servern eller annan teknisk nödvändighet är ur funktion, webbplatsen har blivit utsatt för sabotage från utomstående eller annan typ av omständighet som Huntee helt eller delvis inte råder över har Medlemsföretaget inte rätt att kräva prisavdrag på sitt särskilda Avtal. Huntee är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Uppdragsgivare och Medlemsföretag. Huntee är således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan Uppdragsgivare och Medlemsföretag. Detta innebär att Huntee inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Uppdragsgivare och Medlemsföretag, t.ex. rörande brister i utfört tjänst eller uteblivna betalningar. Huntee äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av Medlemsföretaget på Huntee.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Medlemsföretaget eller dess samarbetspartners. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Huntee.se ägs av Huntee och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Huntee.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.
 8. Parts insolvens
  Part har rätt att häva detta avtal om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.
 9. Överlåtelse
  Medlemsföretaget får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan Huntees skriftliga godkännande.
 10. Meddelanden
  Medlemsföretaget ska meddela Huntee uppdaterade adress- och kontaktuppgifter i händelse av att de ändras. Meddelanden avseende sådana uppgifter eller andra slags meddelanden mellan parterna med anledning av detta Avtal ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas i Medlemsföretagavtalet angivna eller senare ändrade adresser.
 11. Ändringar i avtalet
  Ändringar och tillägg i detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna. Om Huntee och Medlemsföretag träffar ett särskilt avtal ska de allmänna vilkoren i det avtalet ersätta detta avtal.
 12. Cookies
  Huntee.se använder cookies när du besöker sajten. Cookies är en informationsfil som placeras i din dator. Huntee.se använder i första hand cookies för att du ska kunna använda Huntee.se på bästa sätt. Cookien identifierar inte dig personligen, däremot den webbläsare som finns installerad på datorn du använder. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du har rätt att välja bort cookies i din webbläsare men du kan då inte använda alla tjänster på Huntee.se fullt ut.
 13. Händelse av tvist samt lagval
  Tvist mellan parterna med anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk rätt.

 

Användarvillkor för användare
av tjänsten

(fr o m 2017-01-01)

 1. Tjänsteförmedlaren huntee.se
  huntee.se ägs och drivs av Huntee AB, 559100-6613. Huntees tjänst finns på webbplatsen http://www.huntee.se och är en webbaserad tjänst som hjälper företag att (”Uppdragsgivare”) att hitta tjänsteföretag som utför rekrytering och bemanning (”Medlemsföretagen”). Som Uppdragsgivare är det alltid kostnadsfritt att använda Huntee och man förbinder sig aldrig till att välja något av de Medlemsföretag man kommer i kontakt med via Huntee. När Uppdragsgivare lägger in en förfrågan på Huntee så skickas den till matchande Medlemsföretag som ges möjlighet att besvara förfrågan. Huntee garanterar att enbart kontrollerade företag anslutna till Huntees tjänst har möjlighet att besvara förfrågan. När Medlemsföretaget tagit del av Uppdragsgivarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sin upphandling.
 2. Företagskontroll
  För att hjälpa Uppdragsgivare av Huntee att hitta trygga Medlemsföretag ställer vi krav på samtliga bemannings- och rekryteringsbolag som vill ansluta sig till tjänsten. Huntee genomför löpande kontroller av samtliga Medlemsföretag för att garantera att de fortfarande uppfyller följande krav: F-skatt, Moms och Skuldfrihet hos Kronofogden
 3. Huntees ansvarsfrihet
  Huntee är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Uppdragsgivare och Medlemsföretag. Det innebär att Huntee inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Uppdragsgivare och Medlemsföretag, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande utförs tjänst, eller utebliven betalning. Uppdragsgivaren har ingen rätt att kräva Huntee på ersättning för ekonomisk skada, till följd av omständigheter som kan härledas till huntee.se, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utförd tjänst eller avstängning från Huntee.
 4. Sekretesspolicy och hanteringen av personuppgifter
  Huntee följer de regler som enligt svensk lag stadgas i personuppgiftslagen (PUL). Genom att göra en förfrågan på huntee.se samtycker Uppdragsgivaren till att Huntee vidareförmedlar Uppdragsgivarens namn (frivilligt fält). Uppdragsgivare kan även lämna ett samtycke till att Huntee får vidareförmedla Uppdragsgivarens kontaktuppgifter till Huntees samarbetspartners. Uppdragsgivaren fåt när som helst återkalla detta samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till Huntees kundservice info@huntee.se .
 5. Förfrågningar på huntee.se samt skyldighet att följa svensk lag m.m
  På Huntee finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje Uppdragsgivare som väljer att göra en förfrågan på huntee.se själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler. Uppdragsgivare ska uppträda professionellt och vårdat på huntee.se, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på huntee.se. Materialet som Uppdragsgivare publicerar på huntee.se får inte vara illojalt med den verksamhet som Huntee bedriver. Missbruk av funktionerna på huntee.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus eller på olika sätt förstöra för andra Uppdragsgivare eller Medlemsföretags användning av huntee.se. I de fall Uppdragsgivare företar handlingar i syfte att försämra Huntees tjänst, förstöra Huntees renommé eller missleda Huntees Medlemsföretag genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar i egenskap av Uppdragsgivare med syfte att prisjämföra eget företags tjänst eller skapa flera olika Uppdragsgivare och göra förfrågningar utan intresse att anlita ett företag har Huntee rätt att, förutom att stänga av Uppdragsgivaren, erhålla från Uppdragsgivaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till. Uppdragsgivare är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till Huntee.
 6. Information på huntee.se
  Huntee arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på huntee.se är korrekta men kan ej garantera detta. Uppdragsgivare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Huntee i de fall det förekommer material på huntee.se som inte är korrekt.
 7. Befriande omständigheter
  Huntee är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet. Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.
 8. Immateriella rättigheter
  Huntee äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av användarna på huntee.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Uppdragsgivaren eller Medlemsföretaget. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på huntee.se ägs av Huntee och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen huntee.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.
 9. Sanktioner
  Huntee äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av Uppdragsgivare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Huntee äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Huntee bedriver. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan Uppdragsgivaren stängas av med omedelbar verkan. Om den information som Uppdragsgivare publicerar på huntee.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Huntee är Uppdragsgivaren skyldig att hålla Huntee skadeslös eller ersätta Huntee för den skada som uppkommit.
 10. Ändringar
  Huntee har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Uppdragsgivare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.
 11. Tillämplig lag – Tvist
  Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Huntee AB
Nygränd 10
111 30 Stockholm

Tel: 08-14 22 10
(Vardagar kl 10-16)

Om oss
Användarvillkor


© Copyright 2017, Huntee AB

Huntee är stolt partner till några av Sveriges mest kända varumärken:Huntee är stolt partner till några av Sveriges mest kända varumärken:Följ Huntee AB